Zorg en Begeleiding

Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven”.

 

Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen. Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017

 

Daarnaast kunt u hier een kijkje nemen in ons zorgplan 2016-2017.

 

Sociaal Emotionele Vorming en pedagogisch klimaat