Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsrecht en een adviesrecht t.a.v.
voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag. (De Kraanvogel-Stichting Prisma)
De gezamenlijke inbreng van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van onderwijs op school. De leden hebben zitting voor 3 jaar. Deze raad vergadert regelmatig.
 
De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van de scholen binnen de
Stichting Prisma bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschaps-
raden van de afzonderlijke scholen die onder dit bestuur vallen.
Zij doen uitspraken over alle bovenschoolse aangelegenheden.
 
 
De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Ouders: 
Francien Blankestijn (voorzitter)
Michael Moone
Laura van den Bosch

Teamleden: 
Henk Markvoort
Wilma Vis 
Anneke Smedes
 
U kunt de MR benaderen via: mr@dekraanvogel.nl