Home > Over De Kraanvogel > Identiteit

Onze Christelijke identiteit

De Kraanvogel is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. De identiteit van De Kraanvogel vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Van daaruit dragen wij de waarden en normen uit die voor ons zo belangrijk zijn. We nemen daarbij ieders eigenheid in acht. We gaan uit van algemeen erkende waarden zoals respect, saamhorigheid, vertrouwen, vriendschap, vrijheid, eerlijkheid en liefde.

Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. We streven ernaar dat begrippen als rechtvaardigheid, geborgenheid, hulpvaardigheid en respect heel vanzelfsprekend zijn. Dit komt tot uiting in:

  • De omgang met elkaar en met u
  • De taal die gesproken wordt
  • De sfeer die heerst op school
  • De acties voor goede doelen

We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met verschillende levensopvattingen.

Wat je er van terugziet in de schooldagen

Elke schooldag zingen en bidden de kinderen. Twee of drie keer per week vertellen we een Bijbelverhaal. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. De methode ‘Trefwoord’ is hiervoor een leidraad. In een thematische cyclus komen allerlei thema’s en passende bijbelverhalen aan bod.

Eén van onze pijlers is ‘vieren’. Dit behelst niet alleen de maandvieringen en verjaardagen, maar ook de vieringen van Kerst en Pasen.  We streven ernaar om elk jaar of Kerst of Pasen in de kerk te vieren. Bij de Kerstviering in de kerk zijn de ouders altijd aanwezig. Kinderen hebben nadrukkelijk hun eigen inbreng in beide vieringen.  Elke groep draagt zijn steentje bij.

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving),  ontwikkeling sociale vaardigheden en actief burgerschap en sociale cohesie. Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen leren luisteren, belangstelling hebben voor anderen en zich samen kunnen ontwikkelen.

Gouden Regels