Home > Voor de ouders > MR

Medezeggenschapsraad

Meepraten op school is in Nederland voor ouders heel gewoon.Ze hebben daar zelfs het recht toe. De medezeggenschapsraad (MR) van De Kraanvogel bestaat uit drie ouders en drie leraren. In de vergaderingen komen schoolaangelegenheden aan de orde.

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsrecht en een adviesrecht t.a.v.
voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag. (De Kraanvogel-Stichting Prisma)
De gezamenlijke inbreng van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van onderwijs op school. De leden hebben zitting voor 3 jaar. Deze raad vergadert regelmatig.
 
De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van de scholen binnen de
Stichting Prisma bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschaps-
raden van de afzonderlijke scholen die onder dit bestuur vallen.
Zij doen uitspraken over alle bovenschoolse aangelegenheden.
 

De taken en bevoegdheden van de MR zijn omschreven in het Medezeggenschapsreglement. Daarin is ook de verkiezing van de MR-leden geregeld. Iedere ouder/verzorger die een kind op school heeft, kan zich kandidaat stellen voor de MR. Een MR-lid wordt gekozen voor 3 jaar. Jaarlijks brengt de MR verslag uit en is er ruimte op de agenda voor eventuele verkiezingen.

De MR commissie (2023-2024) bestaat uit:

Oudergeleding:

  • Maaike Kenter   (2de jaar)
  • Inez Gasman- GMR (2de jaar)

Lerarengeleding:

  • Rebecca Root
  • Barbera Agyin - GMR

U kunt de MR mailen via: mr@dekraanvogel.nl

Kunst, cultuur, natuur en sport.