Home > Over De Kraanvogel > Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ieder mens is van nature leergierig en wil de wereld om zich heen leren begrijpen. Ons onderwijs en ons sociale klimaat stimuleert deze ontwikkeling. Kinderen leren omgaan met vrijheid maar leren ook de grenzen van die vrijheid kennen en respecteren. Wij werken met elementen uit het Dalton- en circuitonderwijs.

Verantwoordelijkheid

We bieden kinderen een gestructureerde, uitdagende leeromgeving aan. Het leren omgaan met vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. We maken de kinderen in een geleidelijk tempo vertrouwd met het proces. De spelende kleuter en de twaalfjarige schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier met die vrijheid en verantwoordelijkheid omgaan.

Samenwerken

Ons onderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Om 'later als je groot bent' te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat je leert samenwerken. De Kraanvogel besteedt veel aandacht aan samenwerken en samen spelen. Al doende leren kinderen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Samenwerkend leren is een effectieve manier van leren. Het uitleggen van leerstof en het samen zoeken naar oplossingen maakt kinderen actiever betrokken bij het leerproces. Ze leren van en met elkaar. Wij willen dat onze kinderen het normaal vinden dat je samenwerkt, samen oplossingen zoekt en dat je elkaar helpt. Om deze vaardigheden te leren, spelen en werken de kinderen vaak met een ‘maatje’. Om te kunnen samenwerken is het sociale aspect heel belangrijk. Zonder acceptatie van elkaars overeenkomsten en verschillen is geen samenwerking mogelijk.

Zelfstandigheid

Bij ons leren kinderen hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. De kinderen leren hun eigen werk na te kijken en daardoor te reflecteren op hun werk. Ze leren hun dag-weektaak in te plannen en kunnen zelfstandig aan het werk. De leerkracht van de groep ziet erop toe dat de kinderen zich aan hun planning houden, waakt over hun vorderingen en evalueert met de kinderen de voortgang van hun werk. Om de zelfstandigheid te bevorderen gebruiken we:

  • Uitgestelde aandacht
  • Dagkleuren, dagritmekaarten en dagrooster
  • Planbord, kiesbord en dag-weektaak

De kinderen krijgen naast zelfstandig werken ook klassikale instructie voor o.a. rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Reflectie

Om goed te kunnen reflecteren is het belangrijk om goed met tips en tops om te kunnen gaan. Tips en tops worden op een opbouwende manier  gegeven. Het is een goede bijdrage aan verbetering en groei. Bij evalueren is het belangrijk dat zowel het eindresultaat als het proces geëvalueerd wordt. Vooraf wordt nagedacht over hoe de opdracht wordt aangepakt en wat het te bereiken doel is. Aan het eind van een weektaak of project kan de leerkracht met de groep of het kind bespreken of het doel behaald is en waarom dit wel of niet gelukt is. Zo worden de kinderen voorbereid op het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

De kinderen worden vanaf groep 3 uitgenodigd om bij het rapportgesprek  aanwezig te zijn. We bespreken de vorderingen dan met ouders en de kinderen samen. De kinderen stellen zichzelf een doel en reflecteren op hun eigen werk, hun gedrag en keuzes die ze maken.

Lees ... vaardig