Home > Voor de ouders > Zorg & Begeleiding

Onze zorg

Ieder kind telt.

Kinderen mogen in karakter en aanleg verschillen, maar voor ons zijn ze allemaal gelijkwaardig. Ze hebben het recht als individu gewaardeerd en gerespecteerd te worden. We trekken met hen op, volgen hen nauwlettend in hun ontwikkeling en proberen het onderwijs aan hun mogelijkheden aan te passen. We noemen dat "passend onderwijs"
Dat betekent soms dat een kind extra moet worden ondersteund of zelfs een eigen programma gaat volgen. Om deze zorg te kunnen leveren is het belangrijk eventuele problemen met grote nauwkeurigheid en in alle openheid te analyseren, in goed overleg met alle betrokkenen.

Ontwikkeling

In alle groepen houden we de ontwikkelingen van de kinderen in de gaten door middel van observaties, gesprekken en toetsen. Afhankelijk van de resultaten geven we kinderen verdieping en verrijkingsstof of herhalingsopdrachten en extra begeleiding. Onafhankelijk van de hoogte van de resultaten vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich blijven ontwikkelen en dus een stijgende lijn vertonen. Voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van het CITO. (LOVS)

Hulp binnen en buiten de school

Wanneer een leerkracht specifieke leer- en/of gedragsproblemen constateert, gaat zij in overleg met de intern begeleider. Eerst wordt er gekeken wat de leerkracht zelf in de groep kan doen. Als het probleem te groot is om in de klas aan te pakken, kan een remedial teacher hulp bieden. Het kind krijgt dan op een andere locatie in de school, meestal samen met andere kinderen, extra begeleiding van de reken- of taal/leesspecialist.

Een kind dat op alle gebieden juist heel sterk is, kan door de leerkracht worden aangemeld voor onze Tsuru-toppers. In deze groep werken de kinderen aan uitdagende denk- en doeprojecten. 

Omdat we talentontwikkeling op alle vlakken belangrijk vinden, zijn  we gestart we met een klusklas. In deze klas werk je onder begeleiding van een juf aan allerlei doe-projecten. Creatief, technisch en organisatorisch talentvolle kinderen die moeite hebben met de gewone vakken kunnen hier hun talenten ontwikkelen en succesen behalen. 

Wanneer leer- en/of gedragsproblemen van structurele aard zijn, kan de school de hulp inroepen van externe onderwijsorganisaties. Zij hebben specifieke kennis en kunnen ons helpen het onderwijs aan de leerling verder aan te passen. Wij werken samen met Playing For Succes en met Rots en Water. Playing For Succes is na schooltijd  en in overleg met ouders. Rots en Water daarentegen is een aanvulling op ons sociaal emotioneel programma en wordt wanneer wij dat nodig vinden voor de groep ingezet ter ondersteuning van de kinderen en de leerkracht.

Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: “Een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven."

Het schoolondersteuningsplan ( SOP)  kunt u vinden op de pagina 'downloads'. Onze IB-ers Maartje van Bommel en Anneke Smedes kunnen u uitleggen hoe wij werken op onze school als het gaat om zorg.

Beide dames zijn bereikbaar per mail.

a.smedes@dekraanvogel.nl         m.vanbommel@dekraanvogel.nl 

Schoolondersteuningsplan De KraanvogelVerlofaanvraag