Zorg en Begeleiding

Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven”.

 

Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen. Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019

 

Het zorgplan 2018-2019 zal in de loop van het jaar een update krijgen. U kunt deze ter inzage opvragen bij onze IB-er juf Sandra Koelewijn. Zij kan u ook uitleggen hoe wij werken op onze school als het gaat om zorg. Haar emailadres is s.koelewijn@dekraanvogel.nl

 

Sociaal Emotionele Vorming en pedagogisch klimaat